PDF Print E-mail
Qhov tseem ceeb ntawm kev lag luam hauv teb chaws

Txoj Kev Loj US 41 thiab txoj kev 9th Avenue hauv OshkoshSib txuas Wisconsin (economic)
Txoj kev loj US 41 yog ib txoj uas ntev 200 mais uas txuas Chicago, Illinois, sab qab teb hnub tuaj Wisconsin, Fox Valley thiab sab qaum teb Michigan. Txoj kev no nws yog ib txoj tseem ceeb rau tsheb thauj khoom mus los hauv lub xeev, thiab lwm cov chaw ua lag luam tawm sab nraum Wisconsin. Txoj kev loj US 41 nws tseem ceeb rau txhua tus neeg uas nyob, ua hauj lwm los sis khiav raws txoj kev no.


Qhov pab tau kev lag luam hauv teb chaws

Hauv plawv zos De PereYog ib txoj kev khiav lag luam uas tseem ceeb heev
Cov cheeb tsam uas txoj kev loj US 41 txuas mas nws sawv cev tau 56 feem pua ntawm lub xeev cov neeg, 57 feem pua ntawm lub xeev cov tuam txhab ua khoom, thiab 52 feem pua ntawm Wisconsin cov lag luam uas muag ib qho me ntsis thiab cov uas muag tej thooj (wholesale). Cov (counties) uas txoj kev loj US 41 khiav tshab tseem suav tau rau $3.3 billion hauv cov kev siv nyiaj los ntawm cov neeg tuaj ncig ua si txhua xyoo. Pom tseeb lawm, txoj kev no yog ib txoj tseem ceeb rau Wisconsin.


Tau kev lag luam hauv teb chaws rov qab los

Txoj Kev Loj US 41 hla hauv HowardRov ua dua tshiab. Rov tauj sia rau.
Plaub ntu ntawm Kev Kho Txoj Kev Loj US 41 tau nyiaj pab los ntawm American Recovery thiab Reinvestment Act. Qhov nyiaj pab no muab lub sij hawm zoo los pib ua hauj lwm rau cov ntu no, rov tauj sia rau cheeb tsam thiab tsim ib co hauj lwm. Mus saib ntawm WisDOT Economic Recovery lub Web site.